سه چشم
سه چشم
سه چشم
سه چشم
سه چشم
سه چشم
سه چشم
سه چشم
کد ‌B
کد ‌B
کد C
کد C
کد D
کد D
کد H
کد H
کد A (ناموجود)
کد A (ناموجود)
کد E (ناموجود)
کد E (ناموجود)
کد F (ناموجود)
کد F (ناموجود)
کد G (ناموجود)
کد G (ناموجود)
کد I (ناموجود)
کد I (ناموجود)
کد J (ناموجود)
کد J (ناموجود)
سه چشم
عنوان
گردنبند
سنگ‌های درخشان کریسوبریل با بند نخی
توضیح
۳۴×۱ سانتی‌متر
سایز حدودی
۵ گرم
وزن حدودی
۲۸ هزار تومان
گردنبند ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال