ست کامل
ست کامل
گوشواره
گوشواره
گردنبند
گردنبند
ست کامل
ست کامل
چوبین ۲
عنوان
ست گوشواره و گردنبند دست‌ساز
تلفیق چوب و نخ
توضیح
گردنبند ۳۲×۳ سانتی‌متر
گوشواره ۶.۵×۱ سانتی‌متر
سایز حدودی
۵ گرم
وزن حدودی
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
گردنبند ۱۰ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
ست کامل ۱۹ هزار تومان
★ ۱۵ هزار تومان
گوشواره ۳۵ هزار تومان
گردنبند ۳۰ هزار تومان
ست کامل ۵۴ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال