ست کامل
ست کامل
گوشواره
گوشواره
گردنبند
گردنبند
ست کامل
ست کامل
نمونه بسته‌بندی
نمونه بسته‌بندی
چوبین ۱
عنوان
ست گوشواره و گردنبند دست‌ساز
تلفیق چوب و نخ
توضیح
گردنبند ۲۷×۳.۵ سانتی‌متر
گوشواره ۶.۵×۱ سانتی‌متر
سایز حدودی
۵ گرم
وزن حدودی
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
گردنبند ۱۰ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
ست کامل ۱۹ هزار تومان
★ ۱۵ هزار تومان
گوشواره ۷۲ هزار تومان
گردنبند ۶۰ هزار تومان
ست کامل ۱۰۷ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال