ست کامل کد A
ست کامل کد A
گوشواره کد A
گوشواره کد A
گردنبند کد A
گردنبند کد A
دستبند کد A
دستبند کد A
ست کامل کد B
ست کامل کد B
گوشواره کد B
گوشواره کد B
گردنبند کد B
گردنبند کد B
دستبند کد B
دستبند کد B
ست کامل کد C
ست کامل کد C
گوشواره کد C
گوشواره کد C
گردنبند کد C
گردنبند کد C
دستبند کد C
دستبند کد C
ست کامل کد D
ست کامل کد D
گوشواره کد D
گوشواره کد D
گردنبند کد D
گردنبند کد D
دستبند کد D
دستبند کد D
ست کامل کد E
ست کامل کد E
گوشواره کد E
گوشواره کد E
گردنبند کد E
گردنبند کد E
دستبند کد E
دستبند کد E
سنگ و رنگ
سنگ و رنگ
سنگ و رنگ
سنگ و رنگ
سنگ و رنگ
سنگ و رنگ
سنگ و رنگ
عنوان
ست گوشواره، گردنبند و دستبند دست‌ساز
زیورهای رنگین از ترکیب سنگ‌ و بندهای جیر
توضیح
گوشواره ۲.۵*۰.۵ سانتی‌متر
گردنبند ۴۰*۶ سانتی‌متر
دستبند ۲۰*۲ سانتی‌متر
سایز حدودی
۱۰ گرم
وزن حدودی
گوشواره ۲۵ هزار تومان
گردنبند ۳۲ هزار تومان
دستبند ۲۷ هزار تومان
ست کامل ۶۲ هزار تومان
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
گردنبند ۱۰ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
دستبند ۸ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
ست کامل ۱۹ هزار تومان
★ ۱۵ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال